Historia PDF Drukuj Email


W BIBLIOTECZNEJ SŁUŻBIE

Biblioteka publiczna jest instytucją oświatową, kulturalną i informacyjną. Przyczynia się do rozwoju powszechności nauczania, popularyzacji osiągnięć naukowych i kulturalnych ludzkości. Z pomocą gromadzonego księgozbioru biblioteka publiczna dostarcza najnowszych informacji naukowych, technicznych i społecznych, pomaga osobom uczącym się i studiującym. Popularyzacja literatury pięknej w bibliotece wprowadza do uczestnictwa w kulturze, a popularyzacja literatury niebeletrystycznej sprzyja upowszechnianiu nauki. Biblioteka publiczna umożliwia osobom dorosłym i dzieciom kontaktowanie się ze współczesnością, ciągłe ustawiczne kształcenie, śledzenie postępu w nauce i sztuce.

Tradycje czytelnicze w gminie Kowalewo Pomorskie sięgają drugiej połowy XIX wieku. Pierwsze biblioteki zostały założone przez organizacje społeczne m.in. Towarzystwo Rolnicze, Towarzystwo Pożyczkowe, Towarzystwo Przemysłowe czy Towarzystwo Czytelni Ludowych. Na spotkaniu członków Towarzystwa Rolniczego w Kowalewie, które miało miejsce 3.03.1869 r., postanowiono utworzyć po jednej czytelni w każdej wsi i folwarku

w samym mieście aż trzy. Pierwsze wzmianki o bibliotece Towarzystwa Przemysłowego dotyczą roku 1864.

W monografii Golub na przestrzeni dziejów czytamy: „Biblioteka towarzyska zorganizowana na samym wstępie daje społeczeństwu dobrą książkę do ręki i uczy je kochać język ojczysty jako drogocenny język i spuściznę narodową. Towarzystwo Przemysłowe posiadało własną czytelnię towarzyską i bibliotekę." Dążność do zakładania bibliotek publicznych wzmogła się po powstaniu poznańskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej (1872), będącego zalążkiem Towarzystwa Czytelni Ludowych (1880). Celem towarzystwa było zakładanie bibliotek, rozpowszechnianie książek, a przede wszystkim walka z pruskim zaborcą poprzez rozbudzanie polskości. W Wąbrzeźnie Towarzystwo Czytelni Ludowych zostało założone 5 marca 1913 roku. Nowy zarząd przejął pod swą opiekę dwanaście bibliotek, które w latach 1904-1905 założył Zarząd Główny TCL z Poznania. Biblioteki te znajdowały się budynkach szkolnych i plebaniach kościelnych w Chełmoniu, Golubiu, Kowalewie, Lipnicy, Łopatkach, Mlewie, Osieczku, Płużnicy, Ryńsku, Wąbrzeźnie, Wielkołące i Wielkich Radowiskach. W okresie powojennym podstawy prawne do tworzenia bibliotek stworzył Dekret z dnia 17 kwietnia 1946r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi wydany przez Krajową Radę Narodową. Pozwolił on na systematyczny i zorganizowany rozwój bibliotek oraz zapoczątkował budowę sprawnie działającej sieci bibliotek publicznych. Dekret zobowiązał władze administracji terenowej do zakładania i utrzymania bibliotek na swoim terenie działania. Zgodnie z art. 2. 1. „Celem prowadzenia w społeczności jednolitej działalności kulturalnej za pomocą książki i bibliotek oraz umożliwieniu każdemu obywatelowi korzystania ze zbiorów bibliotecznych całego kraju tworzy się ogólnokrajową sieć bibliotek publicznych, utrzymywanych przez państwo lub inne związki publiczno-prawne." Natomiast w art. 6. „Ogólnokrajowa sieć bibliotek publicznych, ustanowiona w art. 2. ust. 1 niniejszej ustawy obejmuje sieci: bibliotek szkolnych, powszechnych, naukowych."

Nałożenie na związki samorządowe obowiązku zakładania i utrzymania bibliotek publicznych było ważnym i istotnym krokiem służącym rozwojowi polskiego bibliotekarstwa publicznego. Jednocześnie wprowadzenie do Dekretu pojęcia ogólnokrajowa sieć biblioteczna było wypełnieniem dążeń przedwojennych.

Na mocy Dekretu o Bibliotekach i Opiece nad Zbiorami Bibliotecznymi z 1946 roku, placówki bibliotecznena terenie gminy Kowalewo Pomorskie zostały powołane do działalności na rzecz społeczności lokalnej. Po II wojnie światowej w latach 1945 - 1948 na terenie miasta działała Biblioteka Ludowa. W tym czasie w całej Polsce biblioteki powstawały w trudnych warunkach. Od ludzi, którzy angażowali się w pracach bibliotecznych wymagano inwencji i zaangażowania, wypracowania metod a przede wszystkim umiejętności prawidłowego opracowania i gromadzenia książek. Do takich ludzi w Kowalewie Pomorskim niewątpliwie należeli państwo Leokadia i Czesław Rauchut, pierwsi właściciele biblioteki. Siedziba tej instytucji mieściła się przy ulicy Toruńskiej w Kowalewie Pomorskim. Jej księgozbiór był prywatną własnością.

Pierwszą biblioteką publiczną, która została otwarta na terenie miasta i gminy była biblioteka w Pluskowęsach która działa od 01.03.1948 r., a następnie z dniem 1.09.1948 r. zaczęła funkcjonować biblioteka w Wielkim Rychnowie.Filia Biblioteczna w Wielkiej Łące powstała najpóźniej bo w 1960 roku. Natomiast od 1.12.1948 roku swoją działalność rozpoczęła Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim.

Do 1956 roku biblioteki merytorycznie podlegały Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wąbrzeźnie. Z chwilą zmian administracyjnych w kraju biblioteki z miasta i gminy były zarządzane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Golubiu -Dobrzyniu. Wielki wkład w organizację placówki powiatowej i sieć placówek w gminie Kowalewo Pomorskie miała pani celebrity sextapes Irena Jordan ówczesna wychowawczyni wielu bibliotekarzy, którym potrafiła przekazać szacunek do książki i czytelnika. Kolejna reorganizacja administracyjna w 1975 roku spowodowała przejście bibliotek pod nadzór Miejskiej i Rejonowej Biblioteki Publicznej w Golubiu - Dobrzyniu. Ówczesnym dyrektorem tej placówki był pan Dionizy Kujawiński. Dzięki jego staraniom nastąpił rozwój bibliotek w rejonie. Biblioteki z naszego terenu w owym okresie zajmowały czołowe miejsca w powiecie golubsko-dobrzyńskim pod względem czytelnictwa i wypożyczeń.

W 1988 r. po odejściu pana Kujawińskiego na emeryturę, dyrektorem Miejskiej i Rejonowej Biblioteki Publicznej została pani Alicja Metel, która kierowała placówkami do 1991 r. i kontynuowała ona pracę swoich poprzedników starając się zachować dobrą „renomę" bibliotek w województwie toruńskim.

Od 1991r. biblioteki z terenu miasta i gminy Kowalewa Pom. stały się placówkami samorządowymi. Z mocy Uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 20 października 1993r. nastąpiło połączenie instytucji kultury M-GOK i M-GBP w jedną placówkę kulturalno-oświatową pod wspólną nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim. W 1998 r. Miejska Biblioteka w Kowalewie Pomorskim i Filie w Pluskowęsach i wielkim Rychnowie Obchodziły 50-lecie istnienia, a w2008 roku 60- lecie.

Podczas uroczystości wręczone zostały podziękowania , dyplomy dla mature ladies byłych oraz obecnych bibliotekarzy, najaktywniejszych czytelników i sponsorów. Obchody uświetnił swoim występem - Chór 730-Lecia z Kowalewa Pomorskiego


Historia bibliotek w sposób nierozłączny splata się z osobami, które przez te wszystkie lata konsekwentnie tworzyły ich kształt, którzy pracowali i pracują w naszych bibliotekach.

Pierwszym kierownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim był pan Franciszek Różański, któremu zawdzięczamy utworzenie pierwszego księgozbioru biblioteki oraz wzbogacenie go w nowe pozycje książkowe.

W 1953r. kierownictwo Biblioteki przejęła żona pana Franciszka - pani Marta Różańska, która w bibliotece pracowała do końca stycznia 1970r. W okresie swej 17-letniej działalności pani Marta dała się poznać jako wspaniały organizator wielu imprez czytelniczych i kulturalno-oświatowych. Zapewne wielu starszych czytelników pamięta panią Martę jako osobę życzliwą, starającą się zawsze sprostać oczekiwaniom ze strony czytelników. W latach 60-tych z inicjatywy pani Marty Różańskiej w bibliotece powstało Koło Miłośników Biblioteki.

Od 1 listopada 1969r. pracę w bibliotece rozpoczęła pani Janina Pomastowska, która

w1993 roku po 29 latach w bibliotekarstwie odeszła na rentę chorobową.Pani Janina przez wszystkie lata pracy w bibliotece starała się nawiązać do jej najlepszych tradycji.

Od 1 lutego 1970r. pracę w bibliotece rozpoczęła pani Łucja Grabowska. Za długoletni wkład w rozwój czytelnictwa i wzrost wypożyczeń na terenie miasta i gminy otrzymała w 1982 roku odznakę Zasłużonego Działacza Kultury. W 1983 roku przeszła na zasłużoną emeryturę.

W 1973 roku biblioteka zmieniła nazwę na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną, której podlegały trzy filie biblioteczne tj. w Pluskowęsach, Wielkim Rychnowie oraz Wielkiej Łące.

W 1989 r. pracę w bibliotece rozpoczęła pani Ewa Cierniakowska, która kieruje biblioteką do chwili obecnej, a od 2011 roku również filią w Pluskowęsach. Dużą zasługą pani Ewy jest ożywienie pracy z dziećmi i młodzieżą.Do jej zadań należy nadzór merytoryczny nad biblioteką wraz z Filiami min. tworzenie katalogu,melioracja zbiorów i katalogów, zakupy nowości wydawniczych . Od 2007 roku rozpoczęła pracę w bibliotece pani Alina Krystyniuk. Z jej inicjatywy wyszło szereg imprez kulturalnych, które stały się imprezami cyklicznymi i wpisały się do historii biblioteki min. reaktywowała Koło Czytelnicze, Wakacje z biblioteką, Lekcje bibliotecznedla klas ,,O,, ,,Dzień Pluszowego Misia", oraz głośne cotygodniowe czytanie bajek we współpracy z Oddziałem Przedszkolnym.
Od 2007 roku w Miejskiej Bibliotece w Kowalewie Pomorskim pracuje pani Kamila Wojciechowska, która od 2011 objęła również filię w Wielkim Rychnowie.Pani Kamila zapoczątkowała konkurs plastyczny, który zapisał się na stałe w harmonogramie imprez biblioteki. Prowadzi kronikę. Ożywia filię biblioteczną lekcjami bibliotecznymi dla dzieci oraz konkursami.Dba o wystrój wnętrz bibliotek.

Od 1948 roku do 1991 roku biblioteka mieściła się przy ulicy Plac 700-lecia w Kowalewie Pomorskim, następnie została przeniesiona do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury. Po połączeniu obu instytucji kultury w Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dyrektorem w wyniku konkursu została pani Zofia Marchewka-Wojciechowska. Następnie funkcję przejęłapani Marlena Witkowska-Rypina.Obecnie Dyrektorem jest pani Barbara Niewidział. W 2005 Biblioteka ponownie zmienia swoją siedzibę i zostaje przeniesiona do pomieszczeń Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim gdzie mieści się do teraz. Miejska Biblioteka Publiczna stara się nadal kontynuować pracę podjętą przez swych poprzedników, pełniąc ważną rolę animatora w rozwoju czytelnictwa i życia kulturalno-oświatowego miasta i gminy. Współpracuje ze szkołami, przedszkolem oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim.

miejska_biblioteka_w_kowalewie

 

FILIE BIBLIOTECZNE

1. Biblioteka w Pluskowęsach

pluskowes


Pierwszą siedzibą biblioteki była Szkoła Podstawowa w Sierakowie w 1948r.. W tym okresie kierownictwo biblioteki powierzono Panu Plakowi. Dzięki usilnym staraniom mieszkańców wsi Pluskowęsy, biblioteka została przeniesiona do niewielkiego pomieszczenia w dawnym pałacu w Pluskowęsach. W 1951 roku kierownikiem tej Biblioteki został Pan Franciszek Leśniak, który w bibliotece pracuje do listopada 1956r. W okresie swej 5-letniej pracy Pan Franciszek organizował wiele ciekawych form pracy bibliotecznej. Następnym kierownikiem biblioteki została Pani Jadwiga Karaś, która pracowała do końca 1966 roku. Dużą zasługą Pani Jadwigi była dbałość o rozwój czytelnictwa na wsi. W 1967 roku pracę w bibliotece podjęła Pani Krystyna Słonimska, pracując do maja 1968 roku. W tym samym roku do pracy w bibliotece przyszła Pani Teresa Goszka, która pracowała do końca sierpnia 1969 roku. Od l września 1969 roku bibliotekę przejmuje Pani Zofia Moszkowicz. Pani Zofia służyła czytelnikowi wiedzą i zdobytym doświadczeniem, całe swoje życie podporządkowała pracy z czytelnikami. Szczególną opieką otoczyła grupę młodych czytelników. Przez te wszystkie lata biblioteka brała czynny udział w życiu wsi. Była organizatorem wielu imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży. Bardzo aktywnie współpracuje ze Szkołą Podstawową oraz Radą Sołecką wsi Pluskowęsy i Frydrychowo. W 2009r Pani Zofia przeszła na emeryturę.

Biblioteka dwukrotnie zmieniła siedzibę. Mieściła się w Domu Strażaka w Pluskowęsach, obecnie zaś swoją siedzibę ma w Szkole Podstawowej w Pluskowęsach.


2.Biblioteka w Wielkim Rychnowie

filia_biblioteczna_wielkie_rychnowo


Pani Helena Płaza była pierwszym kierownikiem biblioteki. Pracę w bibliotece rozpoczęła od września 1948 r. i kontynuowała ją przez następne 25 lat, aż do odejścia na emeryturę w 1973 roku Przed rozpoczęciem pracy w Wielkim Rychnowie Pani Helena pracowała w małej bibliotece w Ryńsku. Pani Helena swoje plany zawodowe realizowała z uporem, odwagą i dużym zaangażowaniem. Była świetną organizatorką wielu ciekawych imprez kulturalnych. Była osobą o niezwykłym darze zjednywania sobie ludzi. Odchodząc z pracy w bibliotece zostawiła ją pełnym rozkwicie. W 1973 roku kierownictwo biblioteki powierzono Pani Krystynie Szczepańskiej. Pani Krystyna swoją wiedzą i znajomością literatury służyła każdemu czytelnikowi. Z inicjatywy Pani Krystyny w bibliotece powstało Koło Przyjaciół Biblioteki. Młodzi czytelnicy biorą czynny udział w jej życiu. Biblioteka w Wielkim Rychnowie ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową oraz Radą Sołecką.

Pani Krystyna po 40 latach pracy w 2008 r. przeszła na zasłużoną emeryturę.
Biblioteka na początku swej działalności mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie, później bo w latach 70-tych przeniesiono ją do Domu Kultury. W 1973 została przeniesiona do dawnej siedziby Gromadzkiej Rady Narodowej. W 2001r. księgozbiór tutejszej biblioteki został przeniesiony do Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie, gdzie mieści się do chwili obecnej.


3.Biblioteka w Wielkiej Łące

wielka_laka


Ostatnią biblioteką działającą w strukturze Miejskiej Biblioteki jest Filia Biblioteczna w Wielkiej Łące. Powstała w 1960 roku. Pierwsze lokum filii znajdowało się w byłej siedzibie Szkoły Podstawowej. Następnie w 1977r. biblioteka została przeniesiona do budynku tzw. Agronomówki. Od 2001roku biblioteka znajduje się w pomieszczeniu budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące

Pierwszym kierownikiem Filii Bibliotecznej w Wielkiej Łące była pani Elżbieta Kubiak, pracowała ona do 1963 roku. Następnym kierownikiem została pani Elżbieta Perzynkowska, która pełniła funkcję do roku 1965. Od 01.09.1965 r. kierownictwo objął pan Józef Zywert, technik pracy bibliotecznej. Pracował on do 28.10.1969 roku. Kolejnym kierownikiem był Franciszek Mieczyński, emerytowany księgowy. Pracował od 1.10.1969 roku do 15 września 1975 roku. Ze względu na kłopoty zdrowotne odszedł na emeryturę. Następnie funkcję kierownika objęła pani Wiktoria Legan, którą 18 listopada 1976 roku zastąpiła pani Prakseda Drożdża. Pełna optymizmu, ciepła i wielkiego zaangażowania ożywiła pracę z dziećmi i młodzieżą.

Warto również wspomnieć pana Walentego Orłowskiego, który z wielkim zaangażowaniem prowadził punkt biblioteczny w Pruskiej Łące w latach 1974- 1989. Należy zaznaczyć, że w pracę biblioteczną w filii w Wielkiej Łące zaangażowane także były, w latach osiemdziesiątych, pani Danuta Drożdża-obecna Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące. 31 .01.2001 roku pani Prakseda Drożdża odeszła na zasłużoną emeryturę. We wrześniu 2002 roku pracę w bibliotece podjęła pani Zofia Moszkowicz, która pracowała do 2008 roku, po czym odeszła na emeryturę. Kolejną osobą, która pracuje we filii została pani Alina Krystyniuk . Podjęła ona pracę w 2009roku i kieruje nią do dnia dzisiejszego.

W roku 2010r. odbyła się uroczystość poświęcona obchodom jubileuszu 50-lecia Filii Bibliotecznej w Wielkiej Łące. Złoty jubileusz Filii Bibliotecznej w Wielkiej Łące przypadł na miesiąc maj.. Mature Porn W trakcie uroczystości wręczono statuetki, dyplomy uznania dla bibliotekarzy, czytelników i osób celeb sex tapes współpracujących z biblioteką. Rozstrzygnięto także ogłoszony wcześniej konkurs plastyczny pn. Exlibris dla biblioteki.

Uroczystości Jubileuszowe uświetnił koncert w wykonaniu Chóru Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim pod kierunkiem p. Magdaleny Mytlewskiej.

ZBIORY I CZYTELNICY

Księgozbiór Miejskiej Biblioteki wraz z filiami co roku jest wzbogacany o nowe pozycje książkowe. Biblioteki z terenu miasta i gminy gromadzą literaturę piękną polską i obcą, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz literaturę popularnonaukową. Posiadają bogaty wybór lektur szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ogółem księgozbiór bibliotek liczy 55.000 woluminów.

W Bibliotece Głównej oraz jej filiach zarejestrowanych co roku jest ponad 1700 czytelników. Czytelnicy odwiedzili placówkę około1500 razy w ciągu roku oraz wypożyczają około 26.000 książek i czasopism. W bibliotekach udziela się około 2000 informacji na zadane tematycznie pytania. Z czytelni internetowej korzysta w ciągu roku ponad 500 użytkowników. Dominującą grupą odbiorców bibliotek są: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz studenci.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Biblioteki z naszego terenu były, są i będą dla lokalnej społeczności podstawową instytucją kulturalną i miejscem ciągłej edukacji. Biblioteki na dobre wrosły w środowisko miasta i gminy. Nie zaniedbują zakupu nowości książkowych. Starają się być również centrum upowszechniania kultury. Rozbudzają wrażliwość uczniów na wiele spraw. Prowadzą szeroko rozumianą edukację patriotyczną i historyczną młodych czytelników. Poza typową pracą biblioteczną, biblioteki prowadzą również działalność kulturalną. Do cyklicznych imprez i konkursów należą:

  • Gminny cartoon porn comics Bal Czytelnika od 1994r.
  • Konkurs Historyczny od 1994r.
  • Wakacje naked celebrities z biblioteką od 2001r.
  • Gminny Konkurs Czytelniczy i Plastyczny pod nazwą " Tradycje Świąt Bożego Narodzenia" od 1995r.
  • Konkursy Czytelnicze dla dzieci i młodzieży od 1999r.
  • Konkurs Recytatorski od 1994r.

W bibliotece miejskiej odbywają się również spotkania autorskie. Biblioteka gościła: Wandę Chotomską, Annę Onichimowską, Arkadiusza Niemirskiego i Władysława Klimka. Biblioteki organizują także wystawy okolicznościowe, jak również pokonkursowe wystawy prac plastycznych. W okresie ferii zimowych, w każdej bibliotece prowadzone są zajęcia edukacyjno-kulturalne. W Miejskiej Bibliotece od dwóch lat odbywa się głośne czytanie dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom". We wszystkich bibliotekach odbywają się lekcje biblioteczne oraz wycieczki dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy. W okresie wakacji letnich odbywają się tygodniowe spotkania pn. „ Tydzień z książką i przygodą".


KOMPUTERYZACJA

Miejska hentai sex Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim liczy sobie 63 lata swego istnienia, lecz należy do rodziny liczącej sobie dwa i pół tysiąca lat. Przynależność ta nobilituje, ale też nakłada zobowiązania. Informacja zawsze była jednym z najbardziej poszukiwanych skarbów na przestrzeni dziejów i sprawne jej gromadzenie, ochrona i udostępnianie zdecydowało o atrakcyjności bibliotek na przestrzeni dziejów. Dlatego też Biblioteki starają się odpowiadać stosownie do zmieniających się potrzeb naszych czytelników w tym zakresie.

W obecnej dobie kolejnej zmianie ulega nośnik informacji. Biorąc to pod uwagę pracownicy bibliotek tworzą katalog cyfrowy. Utworzona została czytelnia internetowa IKONKA. Informacje o dokonaniach i planach bibliotek znajdują na stronie internetowej placówki. Pracownicy pomagają w wyszukiwaniu baz danych na stronach Internetu. Tworzą własną bazę.Biblioteka posiada stronę internetową.

SPRZYMIERZEŃCY

Od 1991r. Miejska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury w całości utrzymywana z budżetu miasta. To dzięki mądrości władz wszystkich kadencji Biblioteki przetrwały kryzys lat transformacji i działają sprawnie do dziś bez uszczuplenia liczby placówek czy kadry bibliotekarzy. Prócz wsparcia samorządu gminnego pomoc swą udziela bibliotekom Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpisując konkursy, które są szansą zdobycia grantów. Od kilku lat udaje się z nich skorzystać. Poszukując aktywnie środków pracownicy zwracają się także do podmiotów gospodarczych i osób prywatnych. Ponadto Biblioteki korzystają z pomocy i życzliwości Czytelników, którzy poprzez przekazywanie książek i czasopism wzbogacają zbiory biblioteczne. Miejska Biblioteka wraz z filiami współpracuje z wszystkimi placówkami oświatowymi z terenu miasta i gminy oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim.

Tak jak w życiu każdego z nas tak i w bibliotekach zachodziło wiele zmian. Miały one w swej ponad 60-letniej działalności zarówno chwile miłe, radosne, miały zapewne też chwile trudne, chwile niepowodzeń. Zmieniali się bibliotekarze w nich pracujący, zmieniły się cele,zadania przed nimi stojące, ale nigdy nie zmienił się nasz stosunek do czytelnika. Biblioteki z naszego terenu były, są i będą dla lokalnej społeczności podstawową instytucją kulturalną i miejscem ciągłej edukacji. Pracownicy Bibliotek czerpią satysfakcję z faktu służenia naszej społeczności, a gdy pojawią się nowe potrzeby kulturalne w środowisku będą potrafili je zaspokoić. Ich marzeniem jest by biblioteki postrzegane były nie tylko jako źródło wiedzy i informacji ale też jako swoiste locusamoenus - miejsce szczęśliwego przebywania każdego kto przekroczy ich progi.

 

PATRON BIBLIOTEKI

reymont_historaia_bib_13_10_2011

 

Władysław Stanisław Reymont

( 1867 - 1925 )

Władysław Stanisław Reymont ur. 7 maja w Kobielach Wielkich, właściwie Władysław Stanisław Rejment - polski pisarz, prozaik i nowelista, nude celebrities jeden głównych przedstawicieli realizmu krytycznego z elementami naturalizmu w prozie Młodej Polski. Niewielką część jego spuścizny stanowią wiersze. Laureat nagrody Nobla za czterotomową "epopeję chłopską" pt. Chłopi. Zmarł w Warszawie 5 grudnia 1925r. i został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim, a serce wmurowano w filarze kościoła pw. Św. Krzyża.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim doceniając wielkie zasługi Władysława Stanisława Reymonta wybrał pisarza na patrona placówki. Nadanie imienia nastąpiło 11 listopada 2000r. podczas uroczystej sesji z okazji 725 - lecia nadania praw miejskich dla miasta oraz Roku Reymontowskiego 2000.

Uroczystość była ważnym momentem w dziejach Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, jak również miasta Kowalewa Pomorskiego. Wydarzenie miało dla mieszkańców i władz samorządowych wymiar patriotyczny. Pielęgnując bowiem tradycję pamiętamy nie tylko o zabytkach, ale i ludziach, którzy rozsławili.

Если господин лейтенант не побрезгует.

Набожный фельдкурат покачал головой и уехал, а Кац, как всегда, блестяще справился со своей ролью.

Трещат и ломаются сучья, громко шуршат листья, он бежит через рощу напролом, не разбирая дороги.

Может быть, от первого вы и спасетесь, но от второго вы у меня не отвертитесь.

Я celebrity porn fakes привожу несколько выдержек из него не ради их особого интереса, а потому, что, написанные в ту пору, они правдиво передают мои мысли и кое-какие мелкие происшествия, случившиеся за время моей жизни в поместье Безансонов.

Уж лучше продать собаку на псарню, раз сам хозяин не дает объявления в газеты.

Да, именно так, как я и помнил.

Восходящий celebrity news ритм их пения сбился.

Воспитатель малолетнего Алексея IV, сына Исаака II, понимая, что мальчику грозит опасность, отвез Алексея IV в Германию к его сестре Ирине, супруге Филиппа Швабского.

Он лежал с откинутой назад и повернутой налево головой, рот его закрывался и открывался при каждом вздохе.

Лабиринт может делать дубликат любого, кто когда-либо проходил его.

Ничего не оставалось делать, как снова вызвать энергетический вихрь и поискать более безопасное место.

Ты действительно похож скорее на одного из первых демонов-изгнанников, чем на представителей твоего поколения.

Внезапно наступившие сумерки отвлекли Джэнси от мыслей, которые были еще мрачнее.

Не беспокойтесь, я перенесу вас к нему при помощи волшебного талисмана, сказал Квентин.

Каждый раз, когда вдалеке сверкала молния, какой-нибудь демон рычал, пугая души обреченных.

Будь он сейчас на моем месте, он ответил бы вам, что вы, очевидно, слишком мало верите в Добро, если думаете, что оно никогда не сможет оправдать убийство, совершенное во имя благой цели.

Домино встала, чтобы вслушаться, глаза ее были закрыты, а рука лежала там, где должен был висеть меч.

Поэтому я покинул Поля, оставив его в надежных, но малоинтересных апартаментах.

Три мощных толчка, и вот он уже выскочил в какой-то сад.

Старуха приближалась, и он задумался о ее жизни.

Тогда ты останешься здесь и подождешь нашего возвращения.

Человека, который превратил меня в камень и отправил к Дьяволу.

Но и в этом, как я подозреваю, был свой резон.

 

..vulcanostella.cineca.it..
Il rene sinistro e il suo uretere sono normali. La vescica contiene una piccola quantità di urina chiara, e cialis soft prezzo il suo collegamento rivestimento normale. L'uretere destra si estende attraverso portale l'ascesso perityphlitic, kamagra oral jelly acquisto on line essendo alquanto ristretto a questo punto, acquistare cialis levitra prezzi originale on line ma consente il passaggio di un suono normale. Dalla pressione l'urina rene scorre senza diflSiculty levitra recensioni attraverso l'uretere, ma non c'è alcun pagina dell’evento tipo di flusso quando la pressione fatta sul grande cisti comprare viagra generico forum fluttuante.
L'uretere cialis farmacia vaticana alquanto dilatato sopra visita il sito l'ascesso. Il bacino dilatati, formando una sacca grande come un uovo di gallina, e visto appartengono minore due terzi il portale rene, il tessuto che leggermente compresso, le papille essendo un po 'appiattita, le piramidi un po' più ampio e più breve del solito, acquisto online viagra generico acquisto viagra internet mentre la sostanza corticale normale visita il sito spessore. Nella corteccia sono due piccoli infarti altrimenti il ​​tessuto sano.
Il terzo assente rene superiore, il posto viene occupato il grande gonfiore che un sac uniloculare a parete sottile grande come cialis comprare in farmacia la testa di un bambino, e contiene giallo liquido chiaro luce. Sulla parete posteriore visto forature fatta durante la vita. La parte del sacco adiacente rene comunica con il bacino attraverso un'apertura rotonda di diametro. Questa apertura copriva una valvola che larga ed alta, che sovrasta sito l'apertura come una palpebra e occlude quando il sacco viene riempito di liquido, mentre il fluido entra facilmente il sacco dal bacino, la valvola mobile si apre facilmente.
..juleica.de..
Temple Kali. Fest Juggurnath. Benares nach acht oder neun Tage nach der Messe und malerischen Insel dampfend preis levitra 20 mg Bombay unser Kapitän bekannt gegeben, dass über die Hoogley betreten wurden, machte ein Fluss http://www.juleica.de/erfahrung_mit_cialis_generika.html berühmt in der indischen Liedern und Geschichten, da der starke Arm der schönen Göttin Gunga, priligy bestellen in belgie der mitfühlende Tochter die stolzen Himalaya, aber die in cialis 10mg günstig Wirklichkeit eine große schlammige Flussmündung.
rezept für viagra cialis levitra Die brennende Sonne ausgegossen über seinen schweren Wasser nach unten, wie sie die ferne Ebene ragten heraus und rollte träge in Richtung Meer, viagra niederlande rezeptfrei jeder Bär auf seiner unruhigen Stirn Welle schien eine die dunkle Geschichte des Landes beeindrucken, durch die seit Jahrhunderten geflossen ist. Spät am selben Abend site kam das Lotsenboot zu treffen hier kamagra zollfrei und nicht lange nach Guss Anker an einem Ort Saugor genannt, ein Leuchtturm da, wo.
Ich erinnere mich genau an die bedrückende Nacht hier vergangen, ohne Zweifel wegen der kombinierten Verunreinigungen die trüben Wellen und kamagra oral jelly generika die stinkenden Gerüchen das angrenzende Land steigt aus. mehr lesen Früh am nächsten Morgen sind wir waren wieder in Bewegung, die kamagra oral bestellen dämmrigen Hoogley segeln. Seine niedrige, schlammigen Ufer übersät mit elender aussehenden Lehmhütten, viagra rezeptfrei kaufen paypal erleichtert nur die immer anmutigen Palmen, http://www.juleica.de/viagra_ohne_rezept_europa.html die über ihnen schwenkte. Was für zur website ein Kontrast war dieser Fluss zum klar, durchsichtig, und freudige kamagra in europa kaufen Krishna, der hoch überhöht kann man kamagra in apotheken kaufen und stolz generika zu levitra Godaveri, der geniale, breit Reiher Taptee, und die große, impulsiv Yishwamitra Westindien isoliert! viagra kaufen in basel fast verschwunden war ein weiterer Tag vor unserer Liegeplätze erreicht. Wir werfen Anker wieder mitten in einem dichten Wald Masten, Schornsteinen und einheimische Handwerk im Hafen Kalkutta. Wir wurden an der Champhool Ghaut oder Landungsplatz, Art Freunde getroffen.

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: cheap game seats register info domain Valid XHTML and CSS.

elektronik sigara vpills orjinal elektronik sigara