Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mgok.kowalewopomorskie.pl.

Data publikacji strony internetowej: 25.11.2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak wyszukiwarki i mapy strony, 
 • brak widocznego fokusa klawiatury w części strony,
 • brak mechanizmu pomijania bloków,
 • błędy walidacji CSS

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiktor Kamiński, mgokkowalewo@xl.wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 6841174. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim:

 1. Mieści się przy ul. Plac Wolności 13. Budynek jest ogólnie dostępny w godzinach otwarcia.
 2. Korytarze oraz schody znajdujące się w budynku są ogólnodostępne. Przy wejściu do budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.
 3. Na parkingu przy M-GOK znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ulicy (przód budynku) oraz od strony placu (tył budynku). Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od strony placu  znajduje się podjazd dla wózków. 
 5. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, przy wejściu od strony placu (tył budynku).
 6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach w przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.
 7. M-GOK nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – Otwórz

 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Kowalewie Pomorskim
ul. Plac Wolności 13
87- 410 Kowalewo Pomorskie

NIP: 878-12-81-787

tel. (056) 684 11 74
mgokkowalewo@xl.wp.pl

Dyrektor: Barbara Niewidział

Inspektorem Ochrony Danych w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im.Władysława Stanisława Reymonta
w Kowalewie Pomorskim jest:

Łukasz Goszczyński

kancelariachg@gmail.com

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 8:00-18:00
Środa: 8:00-19:00
Czwartek: 8:00-18:00
Piątek: 8:00-18:00
Sobota ,niedziela:
zgodnie z kalendarzem imprez

Skip to content